Vaistinės pirkimo taisyklės

Pirkimo www.parapharm.lt internetinėje parduotuvėje (toliau E-parduotuvėje) taisyklės

Šios vaistinės pirkimo Taisyklės nustato naudojimosi E-parduotuve sąlygas ir tvarką, kuria Pirkėjas gali įsigyti E-parduotuvėje parduodamas Prekes, taip pat Sutarties sudarymo sąlygas, Pirkėjo įsigytų Prekių pristatymo tvarką, Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas bei atsakomybę ir kitas sąlygas.

Naudojamos sąvokos ir apibrėžimai

Asmens duomenys“ – bet kurie duomenys apie Pirkėją – fizinį asmenį, kaip apibrėžta Privatumo politikoje, Pirkėjo pateikti darant Prekių užsakymą be registracijos arba registruojantis E-parduotuvėje. 

Darbo valandos“ – atitinkamos Vaistinės darbo valandos, nurodytos pačioje Vaistinėje ar interneto svetainėje adresu www.parapharm.lt

E-parduotuvė“ – ši elektroninė parduotuvė, esanti internete adresu www.parapharm.lt

Farmacinė paslauga“ – Pardavėjo farmacijos specialisto teikiama farmacinė paslauga, apimanti vaistinių preparatų parinkimą ir farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą Pirkėjui pagal 2007 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus „Geros vaistinių praktikos nuostatus“.

Pardavėjas“ – „Parapharm” homeopatijos vaistinė, UAB, juridinio asmens kodas 135877483, adresas Vaistinės skg. 9-1, LT-44210, Kaunas, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT358774811, licencijos numeris 0537.

Pirkėjas“ – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako Prekių E-parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas.

Privatumo politika“ – „Parapharm“ homeopatinės vaistinės privatumo politika, esanti čia:

Prekės“ – nereceptiniai vaistiniai preparatai ir medicininės paskirties prekės, maisto produktai, kosmetika ir kitos prekės.

Sutartis“ – Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

Taisyklės“ – šios pirkimo E-parduotuvėje taisyklės.

Teisės aktai“ – šių Taisyklių taikymo metu galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai.

Vaistinė“ – Pardavėjo vaistinė, esanti Kaune, adresu Savanorių pr. 58 arba Vilniuje, adresu Vasario 16-osios g. 2;

 1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka);
1.3.2. nepilnamečiai nuo 16 metų amžiaus; 
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Fiziniai ir juridiniai asmenys E-parduotuvėje gali pirkti Prekes tik kaip galutiniai vartotojai. Juridiniai asmenys, užsiimantys vaistinių preparatų didmeniniu platinimu, vykdantys vaistinės veiklą ar teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal atitinkamą licenciją, neturi teisės prekių pirkti verslo tikslais. Administratorius turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako neįprastai didelius Prekių kiekius vienu užsakymu ar keliais per santykinai trumpą laiką pateikiamais užsakymais.
1.6. Pirkėjas yra atsakingas už susipažinimą su Taisyklėmis ir jų laikymąsi. Užsiregistruodamas E–parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Privatumo politika. Be to, pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų. Pardavėjas nėra atsakingas už jokias pasekmes, jei jos kilo dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis.
1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių ar paslaugų užsakymo E-parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika ar su jomis nesutinka. Pirkėjas, kuris nesutinka su Taisyklėmis ir / ar Privatumo politika, privalo nespausti mygtuko „Registruotis“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklėmis bei Privatumo  politika.
1.8. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas E-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis ir privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos“).
1.9. Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas saugo 1 (vienerius) metus nuo Pirkėjo paskutinio pirkimo E–parduotuvėje. Jeigu Pirkėjui buvo išrašyta sąskaita-faktūra, joje Pirkėjo asmens duomenys saugomi pagal buhalterinę apskaitą reguliuojančius teisės aktus. Jeigu Pirkėjui sutikus su šiose Taisyklėse nustatyta tvarka buvo suteikta Farmacinė paslauga telefonu ar interaktyvaus pokalbio metu, garso įrašas saugomas 1 (vienerius) metus nuo Farmacinės paslaugos suteikimo.
1.10. Pardavėjas turi teisę riboti Pirkėjų registraciją E-parduotuvėje ir registruotų Pirkėjų skaičių. Be to, Pardavėjas turi teisę apriboti konkretaus Pirkėjo naudojimąsi E-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas E-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, trukdo ar bando pakenkti E-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.11. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje. Tokiu atveju, Pirkėjas gali pateikti užsakymą tik nurodęs užsakymo įvykdymui reikalingus duomenis: Pirkėjo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, jei prekės bus pristatomos į namus, – gyvenamosios vietos adresą (privaloma nurodyti gyvenvietę, gatvę, namo / buto numerį, pašto kodą).
2.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka su Pardavėjo privatumo politika.
2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi pagal privatumo politikos nuostatas, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.5. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą ir atnaujinimą.
2.6.Užsiregistruodamas E-parduotuvėje arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad jis:
2.6.1. turi teisę pirkti E-parduotuvėje;
2.6.2. atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pateikęs neteisingus savo arba trečiųjų asmenų duomenis, Pirkėjas yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo pasekmes.
2.7. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo ir / ar trečiųjų asmenų žalą, patirtą dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė Taisyklių reikalavimų, susijusių su duomenų pateikimu.
2.8. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje duomenis keisti, papildyti ar pateikti Administratoriui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas gali užsisakyti Prekių tik naudodamasis pirkimo be registracijos funkcija.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios E-parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su E-parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo E-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis E-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą E-parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas Pardavėjo pareigas bei už E-parduotuvėje Pirkėjo užsakytų Prekių pardavimą ir pristatymą, Prekių kokybę, grąžinimo sąlygų įvykdymą.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, terminai.

5.1. E-parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Vienu kartu nereceptinių vaistų galima įsigyti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui.
5.3. Vaikams iki 18 metų neišduodami (neparduodami) vaistiniai preparatai, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija: vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio ir jo tirpalų, klonidino, antidepresantų, antipsichotinių, antihistamininių vaistinių preparatų.
5.4. Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, nuotoliniu būdu neišduodami (neparduodami).
5.5. Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), galima įsigyti ne daugiau negu vieną išorinę, jei jos nėra, vidinę pakuotę. Nereceptinių vaistinių preparatų, sudėtyje turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, vienu kartu vienam gydymo kursui galima parduoti tokį kiekį, kad juose esančio pseudoefedrino būtų ne daugiau kaip 720 mg.
5.6. Receptiniai vaistiniai preparatai E-parduotuvėje neparduodami.
5.7. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo metu. Tada jos yra galutinės. Nuolaida Pirkėjui pritaikoma (jeigu priklauso) užsakymo pateikimo metu. Papildomos nuolaidos atsiimant Prekes nėra taikomos.
5.8. Prekių užsakymas vykdomas Pirkėjui prisijungus prie savo paskyros arba naudojantis pirkimo be registracijos funkcija, pateikus užsakymo įvykdymui reikalingus duomenis.
5.9. Nereceptiniai vaistiniai preparatai Pirkėjui gali būti parduodami tik suteiktus  Farmacinę paslaugą.
5.10. Atsiimant Prekes Vaistinėje Farmacinė paslauga suteikiama prieš sudarant Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Vaistinėje.
5.11. Pirkėjui užsisakius nereceptinių vaistinių preparatų ir pasirinkus pristatymą į namus ar kitu Pirkėjo nurodytu adresu, Farmacinė paslauga teikiama:
5.11.1. interaktyvaus pokalbio metu (Pirkėjui pageidaujant) E-parduotuvėje formuojant užsakymą.
5.11.2. telefonu, farmacijos specialistui “Parapharm” homeopatinės vaistinės, esančios Vilniuje, darbo valandomis susisiekus su Pirkėju jo nurodytu telefono numeriu.
5.12. Farmacinės paslaugos telefonu ir / ar interaktyvaus pokalbio E-parduotuvės svetainėje įrašas saugomas 1 (vienerius) metus.
5.13. Pirkėjui atsisakius gauti Farmacinę paslaugą ryšio priemonėmis (telefonu arba interaktyvaus pokalbio metu E-parduotuvės svetainėje) arba nesutinkant, kad Farmacinė paslauga būtų teikiama, įrašoma arba saugoma, ar neturint galimybės susisiekti su Pirkėju jo nurodytu telefonu ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas, Prekės pašalinamos iš Pirkėjo krepšelio ir Sutartis nutraukiama. Tokiu atveju nereceptiniai vaistiniai preparatai parduodami tik Vaistinėje.
5.14. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas savo nurodytu elektroninio pašto adresu ir / arba trumpąją žinute užsakymo metu nurodytu mobiliuoju telefonu gauna Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas yra pradėtas vykdyti. Jeigu pasirinktas pristatymo per kurjerį būdas, tokį patvirtinimą Pardavėjas pateikia tik po to, kai Pirkėjui suteikiama Farmacinės paslauga.
5.15. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.16. Prekių kainos E-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

6. Atsiskaitymo už prekes būdai ir terminai

6.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
6.1.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui ar elektroninės pinigų pervedimo sistemos administratoriui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
6.1.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
6.3. Pristatant užsakymą į namus per kurjerį už Prekes susimokėti galima tik naudojantis elektroninės bankininkystės sistema.

7. Prekių pristatymas ir terminai.

7.1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, pasirenka užsakymo įvykdymo būdą: pristatymą pasirinktu adresu arba atsiėmimą Vaistinėje.
7.2. Prekių atsiėmimo paslauga Pardavėjo Vaistinėje yra nemokama.
7.3. Norint užsakymą gauti per kurjerį, taikomi Prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti E-parduotuvėje.
7.4. Jeigu pasirinktas pristatymo būdas – atsiėmimas pasirinktoje Vaistinėje – užsakymas bus įvykdytas, t. y. Prekės bus paruoštos atsiėmimui pasirinktoje mūsų Vaistinėje Vilniuje arba Kaune per 1 Darbo dieną. Jei prekės tuo metu Vaistinė neturi, Vaistinės darbuotojas apie tai informuoja pirkėją jo nurodytais kontaktais ir sutaria kitą atsiėmimo laiką.
7.5. Jeigu pasirinktas Prekių pristatymo būdas – per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu, tokiu atveju užsakymas bus įvykdytas per 2-7 Darbo dienas. Tikslią Prekių pristatymo valandą kurjeris susiderins su Pirkėju telefonu Pirkėjo nurodytu numeriu.
7.6. Kai kurioms Prekėms gali būti taikomas kitoks pristatymo laikas, nei numatyta šių Taisyklių punktuose 8.4 ir 8.5. Konkretus numatomas pristatymo laikas nurodomas E – parduotuvės Prekės puslapyje. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
7.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.8. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
7.9. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.10. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.11. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
7.12. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
7.13. Jeigu Pirkėjas priima Prekes, nenurodydamas priėmimo dokumentuose pastabų apie Prekių siuntos kiekį ir / ar kokybę, laikoma, kad Pirkėjas priėmė nepažeistą siuntą.
7.14. Pardavėjas nėra atsakingas už jokius Prekių perdavimo per kurjerį sutrikimus, jeigu Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių ir nesusiderina su kurjeriu tikslaus Prekių pristatymo laiko arba sutartu laiku nepriima pristatytų Prekių, nurodo neteisingą pristatymo adresą ar įgalioja netinkamą asmenį jo vardu priimti Prekes iš kurjerio, ar kitaip padaro Prekių pristatymą neįmanomu. Pirkėjui neatsiėmus Prekių iš kurjerio su kurjeriu suderintu laiku Pirkėjo nurodytoje vietoje, Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą. Tokiu atveju Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų grąžinami jo sumokėti pinigai už Prekes, atskaičius Pardavėjo patirtas Prekių pristatymo išlaidas (kurjerio mokestį).
7.15. Užsakytos Prekės tiek Vaistinėje, tiek pristatant Pirkėjo nurodytu adresu, perduodamos priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei užsakytas pristatymui per kurjerį Prekes priims ne pats Pirkėjas, jis privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. Jeigu Prekes atsiimančio asmens tapatybė neatitinka užsakyme nurodytos informacijos, Prekės negali būti perduodamos.
7.16. Prekės pristatomas Pirkėjo pasirinktu adresu tik Lietuvoje.

8. Prekių kokybė, garantijos.

8.1. Kiekvienos E-parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
8.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

9. Prekių informacija, akcijos.

9.1. Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad:
9.1.1. prekių aprašymai ir informacija apie Prekių savybes E-parduotuvėje pateikiami pagal atitinkamų Prekių tiekėjų nurodytus duomenis. Pardavėjas nėra atsakingas už informacijos apie Prekių savybes turinį;
9.1.2. E-parduotuvėje pateikiama Prekės informacija yra bendrojo pobūdžio ir gali būti ne tapati atitinkamos Prekės pakuotės informacijai;
9.1.3. reali Prekės išvaizda (spalva, dydis, forma) gali ne visiškai atitikti Prekės atvaizdą nuotraukoje E-parduotuvėje dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ekrano ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Pardavėjas yra atsakingas už tokius neatitikimus tik tuo atveju, jeigu jie sąlygoti Pardavėjo ar su juo susijusių asmenų veiksmų.
9.4. Jeigu Prekei yra suteikta gamintojo garantija, visa rašytinė informacija apie jos sąlygas pridedama prie Prekės.
9.5. Prekei gali būti taikomos akcijos ir nuolaidos pagal Pardavėjo nustatytą tvarką. Nuolaidos negali būti sumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios akcijos sąlygos numato kitaip ir tai skelbiama E-parduotuvėje, Pardavėjo interneto svetainėje ar  akcijos sąlygose.
9.6. Akcinių Prekių kiekis gali būti ribotas, todėl Pardavėjas negarantuoja galimybės visiems Pirkėjams įsigyti Prekių, kurioms taikoma nuolaida.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas.
10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro  2014 m. liepos22 d. nutarimu Nr. 738
 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“,  išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
10.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 10.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
10.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
10.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
10.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
10.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
10.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

11. Sutarties atsisakymas.

11.1. Pirkėjas šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti E-parduotuvėje įsigytas Prekes, nenurodydamas grąžinimo priežasties, per 14 dienų po Prekių gavimo.
11.2. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, turi pranešti apie tai Pardavėjui  elektroniniu laišku arba per E-parduotuvės paskyrą. Norėdamas atsisakyti Sutarties, Pirkėjas gali naudotis pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9)
11.3. Pirkėjas turi grąžinti Prekes Pardavėjui ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie užsakymo atsisakymą pateikimo Pardavėjui, pristatant Prekes į bet kurią Vaistinę.  
11.4. Grąžinamos Prekės turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti kartu su Preke). Jeigu Prekė nėra tinkamai sukomplektuota ir supakuota, Pardavėjas turi teisę jos nepriimti. Grąžinant Prekes Pirkėjas privalo pridėti pirkimo dokumentus. Taip pat būtina užpildyti ir pasirašyti Pardavėjo pateiktą Prekės grąžinimo formą.
11.5. Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo panaudotos, sugadintos ir / arba prarado prekinę išvaizdą (Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie yra būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais).
11.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Sutarties ir grąžinti šių Prekių:
11.6.1. vaistinių preparatų;
11.6.2. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
11.6.3. Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, sugadino, pažeidė pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą, ne visos komplektacijos Prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);
11.6.4. kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.
11.7. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas Prekes grąžina Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, pervedant pinigus į Pirkėjo sąskaitą, nurodytą grąžinimo dokumentuose.

12. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Rinkodara ir informacija.

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
13.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
13.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
13.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

14. Baigiamosios nuostatos.

14.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
15.2 Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@parapharm.lt, palikti atsiliepimą E-parduotuvės atsiliepimų skiltyje arba telefonu +370 656 879 54 , darbo dienomis nuo 9 iki 19 val. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Parapharm dovanų čekio taisyklės

 UAB „Parapharm“ homeopatijos vaistinė, juridinio asmens kodas 135877483, registruotosios buveinės adresas Vaistinės skg. 9-1, LT-44210 Kaunas.

Čia pristatomos „Parapharm“ homeopatijos vaistinės Dovanų čekio (toliau – Dovanų čekis), tiek elektroninio, tiek fizinio, pirkimo, panaudojimo ir grąžinimo taisyklės.  UAB „Parapharm“ homeopatijos vaistinė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų čekio naudojimo taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo.

„Parapharm“ homeopatijos vaistinių darbo laikas: Vilniuje: pirmadieniais – penktadieniais: nuo 9 val. iki 19 val., šeštadieniais: nuo 9 val. iki 16 val., Kaune: pirmadieniais –  penktadieniais nuo 9 val. iki 20 val., šeštadieniais nuo 9 val. iki 16 val.

 1. Fizinį dovanų čekį galite įsigyti „Parapharm“ homeopatijos vaistinėse Vilniuje, Vasario 16-osios g. 2  ir Kaune, Savanorių pr. 58.
 2. Elektroninį dovanų čekį galite įsigyti tik interneto parduotuvėje www.parapharm.lt .
 3. Abiems čekių variantams, tiek fiziniam ir elektroniniam,  galioja tos pačios taisyklės.
 4. Informacija apie Dovanų čekį teikiama „Parapharm“ homeopatijos vaistinėse Vilniuje, Vasario 16-osios g. 2  ir Kaune, Savanorių pr. 58, telefonu +370 656 879 54 arba el.paštu info@parapharm.lt darbo laiku.
 5. Apsipirkti naudojantis Dovanų čekiu galima tik „Parapharm“ homeopatijos vaistinėse Kaune ir Vilniuje bei e-vaistinėje www.parapharm.lt
 6. Fizinis arba elektroninis Dovanų čekis negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiama į naują (pametus ar kitaip praradus) arba į grynuosius pinigus.
 7. Šiais Dovanų čekiais negalima įsigyti kitų Dovanų čekių.
 8. Fizinis arba elektroninis Dovanų čekis galioja vieną kartą.
 9. Atsiskaityti už prekes naudojant Dovanų čekį galite pateikus galiojantį Dovanų čekį kasoje fizinėse „Parapharm“ homeopatijos vaistinėse Kaune ir Vilniuje arba e-vaistinėje www.parapharm.lt
 10. Dovanų čekis jo turėtojui negrąžinamas.
 11. Dovanų čekis galioja 3 mėn. nuo jo įsigijimo datos.
 12. Pasibaigus Dovanų čekio galiojimui, jis automatiškai blokuojamas, o likę pinigai negrąžinami.
 13. Jei Dovanų čekis sugadintas, t. y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta, jo trūksta ar jis yra kitaip pažeistas arba Dovanų čekio numeris ar galiojimo terminas nėra aiškiai matomas, arba trūksta Dovanų čekio pirkimą patvirtinančio fiskalinio kvito, tokiu Dovanų čekiu atsiskaityti už prekes negalima. Toks Dovanų čekis nekeičiamas ir pinigai negrąžinami.
 14. Elektroniniam Dovanų čekiui fiskalinio kvito ar sąskaitos faktūros apsiperkant nereikia.
 15. Jeigu prekės kaina didesnė negu Dovanų čekyje esanti pinigų suma, trūkstamą dalį galite primokėti grynaisiais arba banko kortele. Perkant prekę už mažesnę sumą, likutis negrąžinamas.
 16. Pametus ar kitaip praradus Dovanų čekį, pinigai negrąžinami.
 17. Įsigyjant prekes už Dovanų čekį sąskaita faktūra neišrašoma.
 18. Dovanų čekį klastoti, kopijuoti, dauginti, ar panaudoti bei įsigyti bet kokiu neteisėtu būdu griežtai draudžiama. Asmenys, neteisėtai naudojantys Dovanų čekius, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
 19. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų čekį, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų čekio įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis, pateiktomis www.parapharm.lt .
Krepšelis
Krepšelis tučiasTęskite apsipirkimą